Voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

1.1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig voor zover dit schriftelijk met Jobitex is overeengekomen.

1.2. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

1.3. Wij leveren enkel in België (en Nederland). Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

1.4. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

1.5. Jobitex BV heeft ten allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website, inclusief gebruikte illustraties, te wijzigen. Aan deze illustraties kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 2: ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

2.1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2.2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

2.3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

2.4. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van de door jou als klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens zoals naam, factuuradres, adres waar het product naartoe gestuurd wordt en het e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; de contactgegevens van Jobitex BV, waar je als klant terechtkan voor verdere informatie.

2.5. Om een product aan te kopen via de webshop, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: opsturen naar het door jou opgegeven adres of een afhaalpunt. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze Algemene Voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief geplaatst.

ARTIKEL 3: HERROEPINGSRECHT

3.1. De aangekochte producten kunnen tot 14 dagen na ogenblik van aankoop geretourneerd worden. Dit kan in de winkel of je kan de retourprocedure volgen op onze website.

3.2. Retours worden alleen aanvaard als het etiket nog in originele staat aan het kledingstuk bevestigd is. Indien dit niet het geval is kan Jobitex de retour weigeren en is deze niet verplicht om de retours terug te betalen.

3.3. Retourneren kan enkel met een geldige reden. Je vindt alle geldige redenen terug in de procedure.

3.4. Wij staan niet in voor de kosten van het retourneren naar de winkel.

3.5. Jobitex vergoed de verzendingskosten van de tweede verzending op zich, voor een 3de verzending rekenen we een administratieve kost van €15,00.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

4.1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens eventuele prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

4.2. Onze prijzen zijn in EURO, inclusief alle belastingen, BTW, taksen (zoals recupel bijdrage) en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

ARTIKEL 5: BETALING

5.1 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

5.2. Volgende betaalmethoden worden aangeboden via de website: Bancontact. De verwerking gebeurt door Mollie.

5.3. Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens tijdens het betalingsproces, vragen wij je uitdrukkelijk dit onmiddellijk te melden via het e-mailadres info@jobitex.be.

5.4. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 6: CONFORMITEIT EN GARANTIE

6.1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten (zoals o.a. CE-conformiteitsverklaring).

6.2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de garantietermijn van 1 maand indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 3 maanden na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen door hetzelfde product of een product met evenwaardige specificaties, mits gebreken of defecten zijn opgetreden bij normaal gebruik. Indien je meer informatie wenst betreffende de garantie voor specifieke producten, dan raden we aan hierover contact op te nemen met de JOBiTEX vóór je definitief overgaat tot de aankoop van het goed.

6.3. De wettelijke garantie werkt als volgt: Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

6.4. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, dan is er geen vervanging of herstelling mogelijk.

6.5. In geval er sprake is van een gecoördineerde terugroepactie van de fabrikant (wat betreft de medische hulpmiddelen) dan informeren wij onze klanten hierover en wordt desgevallend een ruilprocedure opgezet.

ARTIKEL 7: LEVERING EN UITVOERING

7.1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Er wordt bij het plaatsen van jouw bestelling minstens 2 keer gevraagd om jouw adresgegevens na te kijken. Wanneer bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending teruggekeerd naar Jobitex, dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als je alsnog de goederen wenst te ontvangen. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Jobitex, dient de gehele order opnieuw geplaatst worden.

7.2. U krijgt een online bevestiging wanneer uw pakketje verzonden wordt. Indien er een stockbreuk is op een bepaald artikel, informeren we u hierover. In dit geval kan de levertermijn langer zijn dan 3 werkdagen.

7.3. Alle pakketten worden verstuurd via Bpost en/of DPD. Indien het product op voorraad is zullen alle verzendingen binnen de 3 werkdagen afgeleverd worden. Dit kan het thuisadres van de klant zijn, maar ook het dichtstbijzijnde postafhaalpunt. Het traject van het pakket kan gevolgd worden indien de klant zijn gsm-nummer of e-mailadres vermeld bij de webshop bestelling. Via deze contactgegevens blijven de klanten op de hoogte en kunnen ze het traject volgen. Mocht er op het moment van thuislevering niemand aanwezig zijn, dan worden de algemene voorwaarden van Bpost en DPD gevolgd.

7.4. Verzendingen van bestelde producten gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

7.5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je dient hiervoor een e-mail te versturen naar info@jobitex.be waarin je duidelijk de referentie van de bestelling en de desbetreffende producten en referenties vermeldt waar een probleem mee is, en een gedetailleerde omschrijving van het probleem. Desgevallend kan je gevraagd worden een foto te bezorgen van de beschadigde producten.

7.6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die werd aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 8: OVERMACHT             

8.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

8.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden …

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

9.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, enz. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 10: KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

10.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@jobitex.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

10.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

10.3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

10.4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kun je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr